روش‌هاي انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي در حشره‌شناسي پزشكي

http://fail2015.sellfile.ir/prod-170915-روش‌هاي+انجام+عمليات+صحرايي+و+آزمايشگاهي+در+حشره‌شناسي+پزشكي.html?r=40556

روش‌هاي انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي در حشره‌شناسي پزشكي


موضوع : روش‌هاي انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي در حشره‌شناسي پزشكي  جمع‌آوري، نگهداري و كار با نمونه هر متخصص حشره‌شناسي پزشكي، در حين انجام تحقيقات صحرايي مجبور به صيد كردن نمونه‌ها و كار با آنهاست. اين كار معمولاً شامل جمع‌آوري و نگهداري نمونه‌ها با روش‌هاي خاصي است كه عمدتاً، و گاهي اوقات تنها روش‌هايي هستند كه براي مطالعه گروه خاصي از بندپايان به كار مي‌روند. اين روش‌ها براي گروههاي مختلف حشرات مهم پزشكي و همچنين در نقاط مختلف، متفاوت هستند. بنابراين، در ذيل به شرح برخي از نكات اساسي در اين مورد مي‌پردازيم و روش‌هاي تخصصي در فصل مربوط به هر گروه ارائه گرديده است. …