آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis

http://fail2015.sellfile.ir/prod-170902-آماده+كردن+تركيب+آميلوز+در+برگهاي+Arabidopsis.html?r=40556

آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis


موضوع : آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis مقدمه مكانيسم تركيب آميلوز را در برگ هاي Arabidopsis با استفاده از تكنيك هاي برچسب زني C بررسي كرديم. در ابتدا اين فرضيه را امتحان كرديم كه ممكن است malto – oligosaccharides (MOS) به عنوان چاشني (آستر) براي سنتاز 1 نشاسته اي كه داراي دانه هاي محدود است عمل كند. متوجه شديم تركيب افزوده شده آميلوز در دانه ها جدا شده نشاسته با گلوكز ADP تهيه مي شود و MOS تهيه مي شود و MOS كه با دانه ها مقايسه شده با گلوكز ADP تهيه مي گردد. علاوه بر اين، با استفاده از گياهان تغيير پذير (Matant) جمع آوري كننده MOS متوجه شديم كه نسبت به نوع وحشي آميلوز بيشتري تركيب گرديد كه به مقدار MOS  در Vivo ارتباط دارد. // 10 صفحه //   …